NORMA ZÁBRADLÍ

Norma zábradlí

1) Jaká technická norma stanoví požadavky na zábradlí?

 Základní technické požadavky na zábradlí stanovuje ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Touto normou jsou definovány prvky uvedené i ve stavebním katalogu:zábradlí venkovní a vnitřní, samostatná madla, ostatní zábradlí a madla, příslušenství zábradlí a madel. Zábradlí ochranná a madla, zábradelní sloupky, zábradelní výplň i zábradelní zarážky mají jasně definovány jak konstrukci, tak zátěž materiálu, které musí odolat.

2) Kde je nutné zábradlí vytvořit?

 Obecně dle ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí platí, že zábradlí se musí zřídit na volném okraji pochůzné plochy, pokud je před ní volný prostr hlubší a širší než stanovuje norma, pokud toto nebrání provozu, pro který je plocha určena.

Výjimkou z ustanovení této normy jsou zábradlí komínových lávek, šachet a strojoven výtahů, na výtahových kabinách, včetně zábradlí odnímatelného, umístěného na jeřábech, zdvihadlech a transportních zařízeních, balustrády, boční stěny a madla pohyblivých schodů.

 Pro jednoznačné pochopení raději uvádíme stručné vysvětlení výše uvedených pojmů.

 Pochůznou plochou je tady myšlena plocha určena pro pohyb případně pobyt osob. Volný okraj takovéto pochůzné plochy je její mezní, krajní hrana, na níž pochůzná plochá má ještě nosnost odpovídající zatížení osamělým břemenem nejméně 1kN, stanoveným v souladu s ČNS 74 3305 Ochranná zábradlí. Volný prostor je pak prostor, do kterého může případně dojít k pádu osob právě z volného okraje pochůzné plochy. Výška zábradlí je také daná normou a má čtyři rozdílné stupně, vždy dle hloubky volného prostoru.

 3) Výtah klíčových údajů z ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

(A) Všechny pochůzné plochy stavby, kde je nebezpečí pádu osob a k nimž je možný přístup, se musí opatřit ochranným zábradlím (popřípadě jinou zábranou), které musí bezpečně odolávat zatížením působícím ve směru vodorovném i svislém.

 (B) Zábradlí se musí zřídit na volném okraji pochůzné plochy, před níž je volný prostor hlubší a širší, než jsou normové hodnoty v závislosti na zatřídění pochůzné plochy (například s omezeným přístupem osob, s volným přístupem dospělých osob, provozy určené pro děti, hlediště). Za volný prostor se nepovažuje prostor zakrytý konstrukcí, která odpovídá zatížení pěším provozem.

 (C) Zábradlí se nemusí zřídit, pokud

 by bránilo základnímu provozu, pro který je plocha určena (nástupiště, rampy na nakládání, bazény, jeviště apod.),

 při hloubce volného prostoru nejvýše 3,0 m, je-li na volném okraji pochůzné plochy s běžným nebo nízkým provozem vytvořen nepochůzný bezpečnostní pás široký nejméně 1500 mm, který je zřetelně vymezen.

(D) Nejmenší dovolená výška zábradlí včetně madla je

a) snížená – 900 mm, pokud je hloubka volného prostoru nejvýše 3,0 m,

b) základní – 1000 mm, ve všech případech, kdy není předepsána větší výška nebo dovolena snížená výška,

c) zvýšená – 1100 mm,

c1. hloubka volného prostoru je větší než 12,0 m, nebo

c2. pochůzná plocha se ve vzdálenosti menší než 1,0 m svažuje k volnému okraji sklonem větším než 10 % nebo stupňovitě, bez ohledu na hloubku volného prostoru [pokud není třeba použít zábradlí podle písmene d)], nebo

c3.. ve volném prostoru, je ohrožení látkami škodlivými zdraví, 17)

d) zvláštní – 1200 mm, pokud je hloubka volného prostoru větší než 30,0 m.

 (D) U schodišť, popřípadě u šikmých ramp se zrcadlem je nejmenší dovolená výška zábradlí dána normovými hodnotami.

 (F) Zábradlí v provozech určených pro děti a v bytových domech musí být plné nebo s výplní tabulovou, sloupkovou ze svislých tyčových prvků nebo mřížovou. Mezery v zábradlí nesmí být širší než 120 mm v bytových domech a 80 mm v provozech určených pro děti.

 (G) Hrozí-li nebezpečí podklouznutí nebo propadnutí, musí být u podlahy zábradlí opatřeno ochrannou lištou nejméně 100 mm vysokou.

 (H) Šikmé zábradlí schodišť a šikmých ramp musí být opatřeno madlem, umístěným ve výšce nejméně 900 mm a nejvíce 1200 mm. U staveb určených pro pobyt dětí do 12 let se navíc musí umístit madlo ve výši 400 až 700 mm. Madlo zábradlí nesmí mít ostré hrany, výstupy apod.

 (I) Zábradlí v chráněných únikových cestách, kromě madla, musí být z nehořlavých hmot.